¿Qué es el GRPF?

Orígens

El Grupo de Investigación de Pareja y Familia (GRPF) se fundó en 1998 como resultado de la fusión entre el Grupo de Estudios e Investigación de la Familia de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna (FPCEE) y la Unidad de Investigación de Pareja y Familia de la Fundación Vidal y Barraquer. Esta colaboración entre las dos instituciones duró más de 20 años y el grupo fue reconocido por la Generalitat de Cataluña como Grupo de Investigación Consolidado. A partir de 2020, el grupo es propiedad de la FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramon Llull y en su Plan Director se plantea profundizar en las líneas de investigación sobre la pareja y la familia, unir esfuerzos con otros grupos de investigación catalanes y del estado español y finalmente colaborar con otros grupos de investigación de ámbito internacional.

Integrants

El grup està format per investigadors amb una llarga trajectòria personal de recerca en temes de parella i família, tant des de l'àmbit de la psicologia clínica i la psicologia social com de la psiquiatria, donant com a resultat un grup interdisciplinar. Tenint en compte la complexitat de l'abordatge del grup familiar, l'objectiu d'atenció preferent està centrat en els aspectes emocionals i comunicatius de la família considerant-la com el primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A més, abordem les dificultats del grup familiar elaborant models d'intervenció tant preventius com terapèutics. El grup s'organitza sistemàticament en subgrups al voltant de diferents línies de recerca com per exemple "els vincles de la parella i la família", "l'adopció i l'acolliment", "les dificultats, conflictes i patologia de la família", "la intervenció i psicoteràpia en famílies", "la perinatalitat", etc.

Integritat de la recerca

El GRPF, com a grup de recerca adherit a la Universitat Ramon Llull, vetlla pel compliment del Codi per a la integritat de la recerca de la Universitat Ramon Llull, aprovat per la Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull el 17 de setembre de 2020. L’objectiu del Codi és identificar les directrius ètiques que han de regular la pràctica de la recerca. Compromet tot el personal investigador vinculat a la Universitat Ramon Llull i que participi en algun equip de recerca, també compromet la resta de la comunitat de la Universitat Ramon Llull que fa possible la recerca (patronat; equip rector, responsables dels centres i altres autoritats acadèmiques; personal d’administració i serveis; i entitats finançadores). Tots ells han de vetllar pel compliment del Codi.