Què és el GRPF?

Orígens

El seu orígen el trobem l'any 1998 moment en el que l'Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna van firmar un acord perquè els seus dos grups de recerca que treballaven en el mateix àmbit, la Unitat de Recerca de Parella i Família i el Grup d'Estudis i Recerca de la Família, poguessin convergir en una sola unitat de recerca. Des de llavors el grup unitari sorgit d'aquell conveni, el Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF), es va plantejar en el seu Pla Director aprofundir en les línies de recerca compartides, unir esforços amb altres grups de recerca catalans i de l'estat espanyol i finalment col·laborar amb altres grups de recerca d'àmbit internacional.

Integrants

El grup està format per investigadors, amb una llarga trajectòria personal de recerca en temes de parella i família, que vienen de l'àmbit de la psicologia clínica, la psicologia social i la pedagogia, donant com a resultat un grup interdisciplinar. Tenint en compte la complexitat de l'abordatge del grup familiar, l'objectiu d'atenció preferent se centra en els aspectes emocionals i comunicatius de la família considerant-la com a primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A partir d'aquí es pretén elaborar models d'intervenció tant preventius com terapèutics. El grup s'organitza sistemàticament en subgrups al voltant de diferents línies de recerca com per exemple la qualitat de les relacions de parella (Marital quality), l'impacte del divorci, la intervenció primerenca, la família com a agent socio-educatiu, la violència familiar, la migració, les addiccions i l'adopció internacional, la terapia de parella, etc.

Integritat de la recerca

El GRPF, com a grup de recerca adherit a la Universitat Ramon Llull, vetlla pel compliment del Codi per a la integritat de la recerca de la Universitat Ramon Llull, aprovat per la Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull el 17 de setembre de 2020. L’objectiu del Codi és identificar les directrius ètiques que han de regular la pràctica de la recerca. Compromet tot el personal investigador vinculat a la Universitat Ramon Llull i que participi en algun equip de recerca, també compromet la resta de la comunitat de la Universitat Ramon Llull que fa possible la recerca (patronat; equip rector, responsables dels centres i altres autoritats acadèmiques; personal d’administració i serveis; i entitats finançadores). Tots ells han de vetllar pel compliment del Codi.